KARTILYA NG KATIPUNAN TAGALOG PDF

TATLONG BERSYON NG KARTILYA NG KATIPUNAN . pagkakasulat ni Emilio Jacinto ng orihinal sa “malalim na Tagalog” ay di magamit na. It is the only document of any length set in print by the Katipunan prior The Tagalog words that resound loudest in the Kartilya, beyond doubt. In admiration of Emilio Jacinto’s literary style, Bonifacio would later adopt Jacinto’s Kartilya as the official teachings of the Katipunan. Similar to.

Author: Mosida Tauzahn
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 4 May 2008
Pages: 401
PDF File Size: 9.7 Mb
ePub File Size: 1.35 Mb
ISBN: 255-6-69986-973-4
Downloads: 71378
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daim

Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan.

Kartilya ng Katipunan – Philippine Center for Masonic Studies

Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pagibig sa kapua at ang isukat ang bawat kilos, gawa’t pangungusap sa talagang katuiran. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao’y magkakapantay: Ang may mataas na kalooban inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri.

Sa taong may hiya, salita’y panunumpa. Huwag mong sayangin ang panahun: Ipagtanggol mo ang inaapi; kabakahin ang umaapi.

Ang taong matalino’y ang may pagiingat sa bawat sasabihin, at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patugot ng asawa’t mga anak: Ang babai ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kun di isang katuang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitan mo nag boong pagpipitagan ang kaniyang kahinaan, at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nagiwi sa iyong kasanggulan.

  CASTROL SAF-XJ PDF

Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba.

Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangus ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Dios, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa: Paglagalap ng mga aral na itoat maningning na sumikat ang araw ng mahal na Kalayaan dito katpunan kaabaabang Sangkapuluan, at sabugan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkakalahi’t magkakapatid na ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagud, at mga tiniis na kahirapa’y labis nang natumbasan.

Kung lahat ng ito’y mataruk na ng nagiibig pumasuk at inaakala niyang matutupad ang mga tutungkulin, maitatala ang kaniyang ninanasa sa kasunod nito. While one could have more schooling, wealth or beauty than another, all that does not make one more human than anybody else. If the leader goes the way of perdition, so do the followers.

Kartilya ng Katipunan – Wikipedia

Give proper considerations to a woman’s frailty and never forget that your own mother, who brought you forth and nurtured you from infancy, is herself such a person. Nilikha upang ang pagkakasulat ni Emilio Jacinto ng orihinal sa “malalim na Tagalog” taglaog di magamit na dahilan sa pagtanggi ninuman sa Mga Aral ng Katipunan. Huwag tayong magsasayang ng panahon. Ipagtanggol ang inaapi; labanan ang nt. Ang taong matalino ay maingat sa bawat sasabihin; matutong ilihim ang dapat mong ilihim.

  INTRODUCTION TO MANIFOLDS LORING TU PDF

Ang babae ay hindi libangan lang. Pagkatapos ay itanong sa sarili at sa kanila kung may aral bang naibigan nila at mailalapat pa sa kartliya, laluna sa sariling buhay. Ipadala po sa ang inyong mga sagot bilang comment sa blog na ito, o bilang email sa.

Pakitingnan din sa internet ang mga pahina sa http: Posted by Kilusang Kartilya ng Katipunan at About Me Kilusang Kartilya ng Katipunan ito ang blogsite ng Kilusan sa Pag-aaral, Pagsasabuhay at Pagpapalaganap ng Kartilya ng Katipunan Kilusang Kartilya na maaari mong salihan batay sa pipiliin mong maipanatang antas ng pagtataguyod.