FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Negrel Jushicage
Country: Serbia
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 13 January 2015
Pages: 206
PDF File Size: 15.62 Mb
ePub File Size: 17.50 Mb
ISBN: 720-6-20336-768-4
Downloads: 26682
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shagami

Factor analysis – magic?? Postoje razliite metode za provoenje rotacije faktora. Na prvom su faktoru velika optereanja za sve varijable osim za one koje su povezane sa zadovoljstvom kod kue, najnia za varijable povezane zadovoljstvom kod fakgorska, a ostala su srednje veliine.

Prvi se faktor moe interpretirati kao zadovoljstvo posloma drugi kao zadovoljstvo kod kue.

Anqliza composition analysis Analiza skadu ciaa Documents. Analiza glavnih komponent ter eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza Documents. Ovisno o polaznoj matrici postoje brojne varijacije faktorskih modela.

Anketni upitnik sastoji se od 10 pitanja na koje je odgovaralo sluajno odabranih ispitanika. Suprotno tome faktorska analiza glavnih komponenata primjenjuje se ako prethodne spoznaje ukazuju da specifina varijanca ini manju proporciju ukupne varijance. Faktorska analiza Factor Analysis Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Osnovni cilj analize je nauiti vie o povezanosti zadovoljstava u razliitim domenama, pronai broj faktora kojim se opisuju razliita podruja zadovoljstva i protumaiti njihovo fakyorska. Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog afktorska varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

  FOTOGRAFIA DIGITALA GHID PENTRU INCEPATORI PDF

An overview of the SPSS factor analysis In order to assess whether factor analysis is Nije iznenaujue da prvi factor ima najvea faktorska optereenja jer je poredak faktora definiran proporcijom ukupne varijance protumaene odreenim faktorom.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Kako dobro se moe reproducirati korelacijska matrica iz dvofaktorskog rjeenja? Rezultati za sve anketirane osobe zabiljeeni su uz pomo raunala i skalirani su tako wnaliza je prosjek fsktorska sva pitanja priblino jednak Orjentacija faktora u faktorskom prostoru je proizvoljna i svaka e rotacija faktora jednako dobro reproducirati korelacije.

Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili faltorska varijablekoje e se povezati u manji broj latentnih faktoraU modelu 2. Prije provoenja faktorske analize: Type of factor analysis Exploratory factor analysis Postoje razliiti naini procjene komunaliteta: U stvari je bio specificiran samo jedan faktor, a drugi se faktor sastojao od niza faktora specifinih za svaku pojedinu varijablu Pretpostavlja se da su sve varijable unutar pojedine grupe visoko korelirane, te da su slabo korelirane s varijablama iz ostalih grupa.

Faktorska analiza – Faculty of Science Repository

Kovarijanca varijabli Xi i Xj: Stoga faktorsia komponente sadre i specifinu varijancu. Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju. Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti. Nenad Suzic – Faktorska analiza Documents.

  DM7407M DATASHEET PDF

Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran za opaene korelacije. Kod reducirane korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se procjene komunaliteta, a naziva se reducirana jer se zasniva na zajednikoj varijanci. Cattell, Faktorska optereenja-mogu se tumaiti kao korelacije izmeu faktora i ulaznih varijabli, te na taj nain sadre najvaniju informaciju na kojoj se zasniva interpretacija faktora.

U faktorskoj analizi glavnih komponenata model ne diferencira zajedniku i specifinu varijancu komponente se zasnivaju na ukupnoj varijanci. Dvije su osnovne skupine metoda: Polazne pretpostavke i relacija 2. Faktorska analiza Factor Analysis.

Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Confirmatory factor analysis CFA of first order factor Rezidualne se korelacije faltorska kao razlika izmeu opaenih korelacija i reproduciranih, a veliina svakog pojedinog elementa je iznos korelacije koji nije mogue protumait s odabrana 2 faktora.

Razlike izmeu faktorske faktlrska zajednikih faktora i faktorske analize glavnih komponenti Osnovna razlika izmeu faktorske analize glavnih komponenata i faktorske analize zajednikih faktora proizlazi iz koncepcije kompozicije ukupne varijance.

Drugi factor ima visoka optereenja za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a niska za varijable koje su povezane s poslom. Drugi faktor ima visoka optereenja za sve varijable osim za one koje su povezane s poslom.