BIJWERKINGEN WAARVAN SOMMIGE DODELIJK KUNNEN ZIJN PDF

Artsen zullen u dit NOOIT vertellen: Hier is u hoe uw schildklier te GENEZEN met. More information Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn – John Virapen. James WilsonAdrenal FatigueVansFibromyalgiaBuns. Bijnieruitputting – James L. Bij een ernstige manische episode zijn haloperidol, olanzapine, quetiapine of risperidon . komen sommige bijwerkingen vaker voor dan bij volwassenen, of komen andere Krachtige remmers van CYP1A2 (fluvoxamine, ciprofloxacine), kunnen de Dodelijke afloop is gemeld na acute overdosis vanaf mg, maar ook.

Author: Mazahn Mesho
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 7 September 2014
Pages: 296
PDF File Size: 3.76 Mb
ePub File Size: 19.67 Mb
ISBN: 860-2-67457-281-5
Downloads: 12477
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazraktilar

Download de richtlijn als pdf document. Nevertheless, mistakes and omissions cannot be entirely excluded. No rights devolve from the information provided. The editors and other providers of information in ddelijk guideline accept no responsibility for the content of this guideline or for the information provided therein; neither do they accept responsibility for possible damages which may derive from the use of the information of this guideline.

Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs en de ClozapinePlusWerkGroep geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. Woord vooraf Clozapine is een medicijn met een bijzondere, onvervangbare plaats in de psychofarmacotherapie.

Omdat er geen evidence based alternatief voor clozapine bestaat, moet dit middel langdurig oraal gegeven worden. De voorliggende richtlijn beoogt aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering bij de behandeling met clozapine te geven.

De achtergrondinformatie van deze richtlijn en antwoorden op detailvragen zijn te vinden in de toelichting aan het eind van deze richtlijn.

In individuele gevallen mag of moet gemotiveerd van de richtlijn worden afgeweken. Clozapine is voor de indicatie 1, 2, 3 en 4 in de Europese Unie geregistreerd, voor indicatie 5 in de VS. Clozapine blijkt in meestal gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek het meest effectieve antipsychoticum bij de genoemde indicaties.

Alleen bij indicatie 10 zijn slechts case-series als bewijs beschikbaar. Het bijwerkingenprofiel maakt clozapine echter ongeschikt als middel van eerste keuze.

John Virapen

In bijzondere gevallen is dwangbehandeling met intramusculair toegediende clozapine te overwegen zie: De indicatie tot behandeling met clozapine wordt in het geval van psychose bij de ziekte van Parkinson door een neuroloog en bij de andere indicaties door een psychiater gesteld of door een arts ervaren in de behandeling met clozapine.

Voor interacties zie ook de cytochroomtabel van Flockhart http: Als de clozapineinname meer dan twee dagen werd onderbroken, wordt eerst weer met een proefdosis van 12,5 mg gestart. Hiermee wordt getest hoeveel tolerantie verdwenen is. Daarna kan op geleide van de tolerantie weer vlot tot de oorspronkelijke dosis worden verhoogd. De dosis wordt maximaal twee keer per week met 12,5 mg verhoogd. Richtdosering eind instelling voor spiegel van ong.

Daarom worden verschillende controles aanbevolen, waarvan sommige zelfs verplicht zijn. De nuchter glucose kan bij problemen in de praktische uitvoering worden vervangen door HbA1c in combinatie met niet-nuchtere glucosewaarde. Nuchter cholesterol, hdl-cholesterol en triglyceriden worden na 3 maanden en dan jaarlijks gecontroleerd. Clozapine is geassocieerd met een verhoogd risico op myocarditis. Het klinisch beeld van myocarditis kan wisselen van asymptomatisch tot zeer ernstig met uiteindelijk de dood tot gevolg.

  2006 AMC 10B SOLUTIONS PDF

De symptomen kunnen aanvankelijk lijken op goedaardige bijwerkingen die vaker tijdens de instelling van clozapine optreden, zo als griepachtige verschijnselen onverklaarde koorts, vermoeidheid, lethargiehypotensie of tachycardie. De behandeling van een intoxicatie bestaat uit supportieve maatregelen. Complicaties coma, ECG-afwijkingen, epileptische toevallen worden symptomatisch behandeld met resp. Mogelijk kan flumazenil het coma tegengaan.

Search results

In geval van hypotensie zijn sympathicomimetica gecontra-indiceerd, omdat clozapine alpha-adrenolytische activiteit bezit. Oorzaken als agranulocytose, myocarditis en MNS uitsluiten. Als de koorts gepaard gaat met een leukocytose, linksverschuiving en een verhoogde bezinking, dan is verder onderzoek nodig. Incontinentie voor urine Opm: Is meestal goedaardig vooral als er geen linksverschuiving dodelimk.

Hepatitis is zeldzaam, meestal asymptomatisch en voorbijgaand. Cholestase op basis van overgevoeligheid kan optreden: Indien niet voldoende effectief dan amylase bepalen: In ernstige gevallen clozapine stoppen.

NIEUW – JudithsFavorites

Maligne neuroleptica syndroom Opm: Is geen absolute contra-indicatie voor het opnieuw instellen op clozapine. Bij ernstig beeld directe verwijzing naar cardioloog.

Dosis verlagen en langzamer opbouwen. Let op vochtbalans, 2 liter vocht per dag, bij voorkeur ook als bouillon en dergelijke. Voorzicht bij opstaan uit zittende of liggende houding.

Tijdens de instelling op clozapine benzodiazepines slechts zeer voorzichtig afbouwen bij handhaving van clozapinedosis. Wanneer ook overdag en onaanvaardbaar: Voor verdere mogelijkheden zie toelichting. Eventueel eerst aanvullende diagnostiek door echoscopie, indien voorhanden.

Sluit urineretentie als gevolg van obstipatie uit, anders: Onder de antipsychotica neemt clozapine een unieke plaats in 12. Bijzondere nadruk wordt gelegd op informatie die bij de praktische uitvoering van een behandeling met clozapine van belang kan zijn. Veelal moet de behandelaar een afweging tussen de voordelen van clozapine betere werking en de nadelen meer risico op complicaties maken.

Dodekijk van de tardieve bewegingsstoornis bij falen van alternatieven. Clozapine is voor de indicatie 1, 3, 4 en 5 in Nederland geregistreerd, voor indicatie 8 in de VS.

Bij een eerste psychose in het kader van schizofrenie werkt clozapine sneller dan chloorpromazine 5. Maar na een jaar zijn er slechts nog voordelen bij de werking op negatieve symptomen. In bijzondere gevallen is dwangbehandeling met intramusculair toegediende clozapine te overwegen 6.

De indicatie tot behandeling met clozapine wordt door een psychiater gesteld of door een arts ervaren in de behandeling met clozapine. Clozapine is het enige antipsychoticum dat na non-respons bij andere antipsychotica duidelijk effectief is 78. Voor de start van clozapine is het nuttig om goed na te lopen of de vorige behandelingen met antipsychotica adequaat waren qua dosering en duur.

Bij verdenking op non-compliance is ook een proefbehandeling met een depot-antipsychoticum aan te bevelen. Dit onderzoek onderstreept dat clozapine een plaats verdient voorin het stappenplan bij therapiefalen, uiterlijk na twee onsuccesvolle behandelingen.

Vier gerandomiseerde onderzoeken vergeleken olanzapine met clozapine bij volwassenen met therapieresistente schizofrenie Drie van de vier vonden een numeriek voordeel voor clozapine bij de positieve en totale symptoomscores. De studies vertoonden methodologische tekortkomingen die het bewijs van superioriteit van clozapine belemmerden: Daarom wordt toch een voordeel van clozapine boven olanzapine bij therapieresistentie aangenomen, te meer om dat bij olanzapine een bewijs voor werkzaamheid bij therapieresistente schizofrenie ontbreekt.

In de tweede fase van twee grote effectiviteitsonderzoeken bleek clozapine bij een therapieresistente populatie langer te worden voortgezet c. Obsessieve-compulsieve symptomen kunnen onder behandeling met clozapine verbeteren, maar ook verslechteren of voor het eerst optreden Bij kinderen en adolescenten werd clozapine eerst in open onderzoek bij therapieresistente schizofrenie toegepast.

  INES HUAYLAS PDF

De resultaten waren in overeenstemming met die bij volwassenen. Een derde open onderzoek werd bij 11 kinderen met een leeftijd tussen de 11 en 13 jaar verricht Bij een vergelijking tussen clozapine en olanzapine bleek het eerste bij negatieve symptomen significant beter Een soortgelijk onderzoek vond wel superioriteit voor clozapine boven olanzapine zowel op respons als ook positieve en negatieve symptomen In de voortzetting van dit onderzoek werden 10 van de 19 olanzapine non-responders toch nog responders op clozapine In het algemeen blijken de gewichtstoename en metabole afwijkingen bij kinderen en adolescenten ernstiger dan bij volwassenen.

Psychose is een frequente complicatie bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Ook een delier kan voorkomen. Eerste generatie antipsychotica zijn gecontra-indiceerd vanwege de kans op verslechtering van de primaire ziekte. Met clozapine zijn twee gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies verricht die bij einddoseringen omstreeks mg werkzaamheid zonder verslechtering van de bewegingsstoornis lieten zien Met andere tweede generatie antipsychotica zijn, voor zover goed onderzocht, de resultaten teleurstellend 34 De behandeling van een delier bij de ziekte van Parkinson is niet gerandomiseerd onderzocht.

Er is echter wel ervaring mee en de farmacologische overwegingen zijn dezelfde als bij de psychose. Behandeling met een cholinesterase-remmer kan worden overwogen. De behandelaar moet nu een afweging maken tussen enerzijds een geregistreerde behandeling met clozapine die bewezen effectief is en aantoonbaar zeer goede klinische resultaten geeft, maar ook gevaarlijke bijwerkingen o.

Bij dit dilemma lijkt het gerechtvaardigd om als eerste stap quetiapine in te zetten en als dit faalt vervolgens clozapine. Risperidon en olanzapine resteren als derde keus. Als met clozapine wordt behandeld zijn de verplichte leukocytencontroles noodzakelijk, omdat de kans op agranulocytose niet dosisafhankelijk is. Het staat vast dat clozapine een zeer lage, minimale kans op tardieve dyskinesie heeft, zelfs na jarenlang gebruik 36 Clozapine heeft in dubbelblind gecontroleerd of cross-over onderzoek bij tardieve dyskinesie en in open label onderzoek bij tardieve dystonie een gunstig effect 38 Dit kan reden zijn om clozapine in te zetten bij tardieve bewegingsstoornissen zowel om de bewegingsstoornis zelf te behandelen, alsook om zo weinig mogelijk te schaden indien een antipsychoticum noodzakelijk blijft om de psychiatrische stoornis te behandelen.

Clozapine blijkt in naturalistisch onderzoek als monotherapie of augmentatie van stemmingsstabilisatoren werkzaam bij een therapieresistente psychose, psychotische, niet-psychotische of dysfore manie alsook depressie in het kader van een bipolaire of schizoaffectieve stoornis 40414243444546474849505152535455 In een gerandomiseerd onderzoek bleek clozapine sneller antimanisch werkzaam te zijn can chloorpromazine Er was geen verschil in bijwerkingen tussen de twee groepen, mogelijk door een afname van het aantal psychofarmaca in de clozapinegroep.

De verbetering blijkt in de bipolaire en schizoaffectieve groep zelfs significant groter te zijn dan in de groep met schizofrenie 60 De polariteit van de stemmingsontregeling is hierbij van belang: Al dan niet in combinatie met stemmingsstabilisatoren schijnt clozapine ook een stemmingsstabiliserend, profylactisch effect te hebben, zelfs bij rapid cycling 6465666768 ,