ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za međunarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Daile Vudokinos
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 16 August 2014
Pages: 342
PDF File Size: 7.97 Mb
ePub File Size: 11.95 Mb
ISBN: 953-2-40858-738-3
Downloads: 13127
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maran

INTEGRATED BUSINESS INSTITUTE – Credit Policies and Credit Assessment

Da bi se odrzali na poziciji poznavanja najbolje prakse i vodece tehnologije i tehnika, osobe koje rade na tom podrucju trebale bi odr: Medunarodni standardi financijskog izvjesdvanja, Praktimi vodic, H.

Jasno, najboiji nacin da se ubiazi rizik poravnanja jest posjedovanje sigumog i djeiotvomog piatnog sustava. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Kreditni rizik Osnova upravlanje utvrdivanje gubitaka na zajmove i predujme te otpis nenaplativih zajmova i predujma. This chapter also considers the partnership approach and the emerging framework for corporate governance and risk management, as well as the identification and allocation of tasks as part of the risk management process.

Branding/Logomark

Ove promjene uvjetovale su preustroj poglavlja vezanih za upravljanjetdisnimrizicima kakobisenaglasilopodrucjetrgovanjauime i za racun bankekamatnim upgavljanje, rizikom likvidnosti i valutnim rizikom. Zne vlasti bi trebale odrediti jasne unutrasnje smjemiee sto se tice eiljeva, ucestalosti i dometa ispitivana na lieu mjesta.

  COMBIVERT F5 MANUAL PDF

Omogucuje li informaticki sustav: Koje se analize provode kako bi se postavile strategije za postizanje optimalnih neuskladenosti? Opisile najkvalilelniji podalak pripremljen za najvisi menadzmenl u banci?

U veCini zemalja ovlastenje za donosenje propisa i nadziranje u bankovnom sektoru dodjeljuje se sredisnjoj banci, ali je sada tendencija da se financijski nadzor konsolidira u odvojenom subjektu, izvan sredisnje banke. Priroda i iznos eventualnog slabljenja gubitka iii stomiranja takvog gubitka.

Medutim mjesto, struktura ovlastenja za donosenje propisa i za njihovo provodenje te specificne odgovomosti pojedinog nadleznog tijela su razliCite.

Credit Policies and Credit Assessment

Ti bi padaci marali ukljucivati mjerenja rezultata rada i rizika upravljajje sto su trajanje, asjetjivast, mjeru izlazenasti riziku izrazenu modelam rizicne vrijednasti engl. Discover Prime Book Box for Kids.

Brajovic Bratanovic, Sonja I. Koji su postotak dionica oni predstavljali? U siucaju biio kakvih nedoumica, originalno izdanje prevladava. Priznavanje prihoda U mnogo slucajeva postoje politike neprikladnog priznavanja prihoda vezane za postupanje s kamatom na problematicnoj aktivi iii suspendiranje kamala.

Davanje ovlastenja bankama Korak Koje su najhitnije potrebe razvoja za vasu banku sto se tice ovog podrucja? Na koji nacin banka upravlja valulnim rizikom? English Choose a language for shopping. U okruzenju posiovnog bankarstva proces uiaganja i trgovanja pomaze u ubiazavanju kratkorocnih manjkova i viskova likvidnosti kako bi bsnkovnim maksimizirao povrat uz minimalna gotovinska ulaganja te omoguCiii novcani tokovi svim unutarnjim i vanjskim kiijentima.

Otkrica, interpretacije i zakijucci izneseni u ovom djelu su autorovi i nuzno ne iskazuju miSijenje i pogiede izvrsnih direktora Svjetske banke ili viadaluprava koje oni predstavijaju.

  GUTTURAL POUCH EMPYEMA PDF

Opisite raspodjelu aktive i standarde koji se koriste za taj portfelj. ZiSni i valutni rizik Upravljanje novcanim sredstvima Upravljanje aktivom i pasivom: Molimo opisite odnose s donositeljima propisa kao i znacajne sporove, ako ih ima.

Takoder sluzi za sprecavanje dvostrukog poluznog kapitala te za osiguranje da svi rizici koje snosi neka bankovna grupacija bez obzira gdje su knjizeni budu procijenjeni i nadzirani na svjetskoj razini. Dodatni uprravljanje i kvalitativni podaci Praksa prikazivanja ne prelazi tradicionalna financijska izvjesca kako bi ukljucila pruzanje drugih kvantitativnih i kvalitativnih banoovnim, kao sto su vlasnicka struktura neke banke, koncentracija rizika te pojedinosti politike i prakse upravljanja rizicima.

Documents & Reports

Razradite uzajamno djelovanje menadzmenta banke i odbora za utvrdivanje njezine politike, odgovornost za utvrdivanje politike i ciljeva banke, dodjelu ovlastenja i odgovornosti, unutrasnjih sustava i postupaka pregleda rezultata poslovanja te provjere pouzdanosti. Zisni rizik razlikuje od trzista do trzista.

Opisite profil i vjestine kreditiranja vodecih kreditnih djelatnika, kreditnih rukovoditelja i djelatnika te cijelog odnosnog osoblja. Zavanje jednog unutrasnjeg sustava u instituciji koji mjeri rizike i osigurava pridrzavanje propisa te moze ukljuCivati odredene poslovne odluke koje efektivno umanjuju profitabilnost banke.

Zafinancijsku aktivu koja se prikazuje iznad vjerodostojne vrijednosti: